Kartoteka Testu. Pomiar Początkowy

Dodaj komentarz

Numer zadania Sprawdzana czynność – uczeń potrafi Liczba punktów Kategoria celu
1 Prawidłowo nazwać kolory 4 A
2 Rozpoznać i pokolorować obrazki związane z aktualną porą roku 4 A
3 Nazwać głoskę w nagłosie wyrazu 4 B
4 Nazwać figury geometryczne i pokolorować obrazek 4 B
5 Wybrać produkty, które są zdrowe i pokolorować je 6 C
6 Rozwiązać zagadki 3 C
7 Wyszukać brakujące elementy i dorysować je 3 C
8 Prawidłowo umieścić odpowiednie przedmioty 3 C

RAZEM        31

Reklamy

Kartoteka Testu. Pomiar Końcowy

Dodaj komentarz

Numer zadania Sprawdzana czynność – uczeń potrafi Liczba punktów Kategoria celu
1 Rozpoznać i pokolorować obrazki, których nazwy zawierają głoskę „t”. 3 A
2 Rozpoznać i pokolorować obrazki związane z aktualną porą roku, podać jej nazwę. 3 A
3 Rozpoznać figury, z których ułożono obrazek i zapisać ich liczbę. 4 B
4 Połączyć zwierzęta z ich przysmakami. 3 B
5 Podać liczbę owoców w danym zbiorze ukrytych pod figurami geometrycznymi. 3 C
6 Przedstawić rozwiązanie zagadki za pomocą rysunku. 1 C
7 Prawidłowo zastosować określenia: z prawej strony, z lewej strony, nad. 3 C
8 Porównać liczbę figur i zastosować znaki <, >, =. 3 C
9 Odszyfrować wyrazy z liter ukrytych pod liczbami. 3 D
10 Rozwiązać rebusy. 3 D
11 Rozwiązać krzyżówkę i odczytać hasło. 4 D
12 Ułożyć treść zadania, zapisać do niego działanie i obliczyć. 3 D

RAZEM       36

Kwestionariusz ankiety – Podkultura więzienna jako czynnik zakłócający proces resocjalizacji

Dodaj komentarz

 Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie informacji na temat podkultury więziennej i jej wpływ na prawidłowy przebieg procesu resocjalizacji. Uzyskane wyniki są anonimowe i posłużą wyłącznie do przygotowania pracy licencjackiej. W związku z tym proszę o szczere odpowiedzi. Zaznaczamy tylko jedną odpowiedź znakiem „x”.

 1. Wiek

…….

 1. Wykształcenie
 • Podstawowe
 • Zawodowe
 • Średnie
 • Wyższe
 1. Stan cywilny
 • Kawaler
 • Żonaty
 • Rozwiedziony
 • Wdowiec
 • Konkubinat
 1. Miejsce stałego zamieszkania
 • Wieś
 • Miasto
 1. Czy pierwszy raz przebywasz w zakładzie karnym?
 • Tak
 • Nie
 1. Jaki jest twój wyrok?
 • 1 miesiąc- 5 lat
 • 6-10 lat
 • 11-15 lat
 • 16-25 lat
 1. Jaka jest twoja podgrupa klasyfikacyjna?
 • P-2/z
 • P- 2/p
 • P-3/p
 1. Czy uczysz się mimo że przebywasz w ZK?
 • Tak
 • Nie
 1. Czy jesteś zatrudniony odpłatnie przez ZK?
 • Tak
 • Nie
 1. Czy byłeś członkiem grupy przestępczej na wolności?
 • Tak
 • Nie
 1. Jaki jest twoje nastawienie do funkcjonariuszy?
 • Dobre
 • Złe
 • Obojętne
 1. Czy dobrowolnie uczestniczysz w podkulturze więziennej?
 • Tak
 • Nie
 1. Czy ktoś z twojej rodziny przebywał w więzieniu?
 • Tak
 • Nie
 1. Czy uważasz, że zasady i wartości obowiązujące obecnie w podkulturze uległy zmianie?
 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem
 1. Czy niektóre z tych zasad i wartości uznawane są poza murami więzienia?
 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem
 1. Czy utożsamiasz z podkulturą więzienną i akceptujesz jej przejawy?
 • Tak
 • Nie
 1. Czy to, że jesteś „grypsującym” zwiększa twoje poczucie bezpieczeństwa?
 • Tak
 • Nie
 1. Czy po wyjściu na wolność będziesz nadal kierował się zasadami i wartościami, które obecnie uznajesz i akceptujesz?
 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem

Metodologia badań polskich użytkowników Internetu

Dodaj komentarz

Celem badania było pozyskanie jak najszerszych informacji o populacji polskich użytkowników sieci Internet. Badaną populacją byli wszyscy użytkownicy Internetu pochodzenia polskiego, niezależnie od miejsca zamieszkania czy tymczasowego pobytu. W praktyce sprowadzało się to do badania osób, które władają językiem polskim w stopniu wystarczającym do zrozumienia i wypełnienia kwestionariusza ankietowego.

Prowadzącym badanie była Katedra Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ze względu na nagłe wycofanie się ze współpracy firmy AMG:net interactive media agency  projekt badawczy został wykonany własnymi środkami uczelni. Kwestionariusz ankietowy wraz z mechanizmami zapewniającymi zbieranie odpowiedzi do bazy danych został zamieszczony na uczelnianym serwerze WWW pod adresem http://badanie.ae.krakow.pl. Badanie w czasie swojego trwania było intensywnie wsparte przez firmy współpracujące.

Badanie trwało 29 dni a odbyło się w dniach od 23 marca do 21 kwietnia 1999 roku. W jego trakcie serwer odwiedzono z 16 527 unikalnych hostów. Najwięcej (77,84%) żądań transmisji pochodziło z komputerów krajowych, zarejestrowanych w domenie .pl, drugą co do wielkości grupą były komputery o nierozpoznawalnych numerach IP (11,99%). Pozostała część transmisji była wywoływana z hostów zarejestrowanych w domenach funkcjonalnych najwyższego rzędu oraz domenach krajowych. Z zagranicy najwięcej żądań transmisji pochodziło z takich krajów jak Niemcy, Kanada, Australia, Szwecja, Francja, Wielka Brytania, Holandia i Dania.

Zróżnicowany, zdecentralizowany, częściowo nawet anarchiczny charakter sieci Internet stwarza określone trudności metodologiczne w czasie badań prowadzonych za jego pośrednictwem. Podstawową trudnością jest zdefiniowanie obiektu poddawanego badaniu, czyli użytkownika sieci. W niniejszym badaniu obiektem takim był każdy, kto ma dostęp do sieci Internet, włada językiem polskim (w domyśle: jest Polakiem) i ma możliwość przeglądania stron WWW. Ze względu na przeprowadzenie badania poprzez kwestionariusz zamieszczony na stronie WWW badaniem nie zostali objęci użytkownicy sieci Internet mający dostęp tylko i wyłącznie do poczty elektronicznej, choć mogli oni otrzymać wiadomość o prowadzonym badaniu.

Kolejnym problemem jest zastosowany – czy też mający miejsce – dobór próby do badania. Specyfika sieci Internet, w tym w szczególności brak jednoznacznych danych o populacji oraz brak jakiejkolwiek organizacji centralnej rejestrującej użytkowników sieci, przesądza o tym, że niemożliwe do zastosowania stają się metody doboru losowego respondentów badania. Próba w badaniu ankietowym wykorzystującym kwestionariusz ankietowy tworzy się na zasadzie samoselekcji (samodoboru) respondentów, którzy sami decydują o tym czy poświęcić własny czas na wypełnianie kwestionariusza czy też nie. Jedyną metodą zwiększenia wiarygodności otrzymanych wyników w tym przypadku jest zwiększanie próby do rozmiarów, gdy podstawowe charakterystyki użytkowników przestaną zmieniać się wraz z dalszym zwiększaniem się liczby biorących udział w badaniu, co też zostało uczynione. Badanie było też intensywnie promowane w Internecie w często odwiedzanych jego punktach, co miało zapewnić dotarcie z informacją o badaniu do jak największej liczby osób. Temu samemu służyły wiadomości wysłane do grup dyskusyjnych systemu Usenet oraz doklejki do wiadomości pocztowych wychodzących z darmowych serwerów poczty elektronicznej. Podstawowym źródłem informacji o ankiecie dla większości respondentów były jednak bannery.

Ogółem, stwierdzić można, że już po pierwszym tygodniu badania podstawowe charakterystyki respondentów ustabilizowały się na określonym poziomie. Zwiększanie liczebności próby w kolejnych dniach wywoływało wahania się tych wskaźników o nie więcej niż 2-2,5%. Można więc przypuszczać, iż wynikający z doboru próby błąd badania nie jest większy niż ta wielkość. Nieznany natomiast jest błąd wynikający z braku możliwości porównania charakterystyk populacji generalnej użytkowników sieci Internet z populacją badaną. Pozyskane wyniki odnoszą się więc do zbiorowości badanej i powinny być odnoszone do całej zbiorowości użytkowników sieci Internet z dużą ostrożnością.

W trakcie selekcji i weryfikacji pozyskanych danych źródłowych wyeliminowano odpowiedzi puste, pochodzące od osób, które weszły na strony kwestionariusza ankietowego ale nie wypełniły go oraz odpowiedzi duplikujące się, wynikające z wielokrotnego przesyłania odpowiedzi (kilkukrotne kliknięcia na przycisk Wyślij). Usunięto też odpowiedzi duplikujące się powstałe jako rezultat nieuwzględnionego przy projektowaniu badania wpływu mechanizmu lokalnego i sieciowego tymczasowego zapisywania stron WWW (local cache i proxy cache server). W wyniku przeprowadzonych prac otrzymano zbiór 7 181 odpowiedzi na pierwszą część kwestionariusza ankietowego, 3 903 odpowiedzi na część drugą oraz 3 496 odpowiedzi na trzecią część, co stanowi niebagatelną próbę badawczą.

Istotne są też różnice wynikające z samej konstrukcji kwestionariusza. Składał się on z trzech części najdłuższej pierwszej, nieco krótszej drugiej oraz zupełnie niewielkiej części trzeciej, zawierającej pytania, które mogłyby zostać odebrane jako intruzywne, naruszające czyjąś prywatność czy zbyt dociekliwe. Ze względu na liczbę pytań nie wszyscy rozpoczynający wypełnianie ankiety dotarli do końca, co widać po ilości odpowiedzi udzielonych na różne części kwestionariusza.

Dyspozycje do wywiadu – Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych

Dodaj komentarz

Jestem studentką II roku pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Piszę pracę magisterską, której celem jest poznanie roli reklamy społecznej jako narzędzia kampanii społecznej.

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące tworzenia reklam społecznych.

Dziękuję za pomoc

 1. Jak Pan/Pani zdefiniowałby/ałaby reklamę społeczną?
 2. Jak ocenia Pan/Pani poziom kampanii społecznych w Polsce?
 3. Jakie według Pana/Pani tematy są najczęściej poruszane w polskich kampaniach społecznych?
 4. Czy są takie tematy społeczne, których się według Pana/Pani w ogóle nie porusza?
 5. Jakie kryteria musi spełniać reklama społeczna?
 6. Jakie warunki musi spełnić agencja reklamowa by móc przygotować reklamę społeczną?
 7. W jaki sposób możemy ocenić, czy kampania społeczna jest skuteczna?
 8. W jaki sposób sprawdzacie Państwo skuteczność działań?
 9. Jakie czynniki składają się na skuteczność reklamy społecznej?
 10. Od czego zależy powodzenie reklamy społecznej?
 11. Jak wygląda dobór grupy docelowej?
 12. Dlaczego przeprowadza się reklamy społeczne?
 13. Jak reklama społeczna może pomóc przy kreowaniu pozytywnego wizerunku?
 14. Jak długo powinna trwać reklama społeczna?
 15. W jaki sposób przebiega proces projektowania reklam społecznych?
 16. Ile trwa przygotowanie jednej reklamy?
 17. Które reklamy wywołują największy odzew?
 18. Jaki jest średni koszt reklamy?
 19. Jakie doświadczenie macie Państwo w tworzeniu reklam społecznych?
 20. Jak długo Wasza agencja zajmuje się tworzeniem reklam społecznych?
 21. Co jeszcze warto wiedzieć o reklamach społecznych?

Metryczka:

Agencja reklamowa……………………………………….

Stanowisko……………………………………………………

Staż pracy w agencji reklamowej…………………..

Staż pracy przy tworzeniu reklam społecznych Wykształcenie

Arkusz obserwacji – Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych

Dodaj komentarz

Nazwa kampanii………………….

Hasło reklamowe…………………

Czas trwania kampanii………..

Czas trwania reklamy (minuty)

Nadawca……………………………..

Wykonawca…………………………

Cel reklamy społecznej: □     Informująca

□     Przypominająca

□     Nakłaniająca

Umiejscowienie hasła reklamowego: □     Reguła równowagi

□     Reguła rzutu okiem

□     Reguła ruchu

□     Nie dotyczy

□     Pierwszy plan

□     Drugi plan

□     Nie dotyczy

Kolorystyka hasła reklamowego: □     Biały

□     Szary

□     Żółty

□     Niebieski

□     Zielony

□     Fioletowy

□     Czerwony

□     Pomarańczowy

□     Brązowy

□     Czarny

□     Inny (jaki?)

□     Nie dotyczy

Techniki tworzenia hasła reklamowego: □     Rymy

□     Chime

□     Asonans i aliteracja

□     Gra we frazie

□     Paralelizm

□     Antyteza

□     Gry słowne

□     Plądrowanie ikon

  □     Reanimacja umarłych metafor

□     Wiwisekcja słowna

□     Onomatopeja

□     Pytanie retoryczne

□     Paradoks

□     Ironia

□     Żadne z powyższych

Czcionka: □     Pogrubiona

□     Kursywa

□     Podkreślona

□     Inna (jaka?)

□     Nie dotyczy

Wielkość tekstu: □     Cała przestrzeń ekranu

□     Połowa ekranu

□     Mniej niż połowa ekranu

□     Nie dotyczy

Przekaz kierowany do: □     Bezpośrednio do widza

□     Dialog osób występujących w reklamie

Zdania: □     Oznajmujące

□     Pytające

□     Rozkazujące

□     Wykrzyknikowe

□     Proste

□     Złożone

Muzyka w reklamie: □     Tak

□     Nie

  □     Znana melodia

□     Nieznana melodia

  □     Dynamiczna

□     Radosna

□     Spokojna

□     Inne (jakie?)

Dźwięk: □     Przyśpieszona             komunikacja

słowna

□     Zwolniona komunikacja słowna

□     Inne (jakie?)

Tematyka: □     Aktywizacja i społeczeństwo obywatelskie

□     Bezpieczeństwo ruchu drogowego

□     Edukacja

□     Przemoc domowa

□     Zdrowie i profilaktyka zdrowia

□     Ekologia i środowisko

□     Promocja regionów

□     Inne (jakie?)

Dominująca kolorystyka reklamy: □ Biały
  □     Szary

□     Żółty

□     Niebieski

□     Zielony

□     Fioletowy

□     Czerwony

□     Pomarańczowy

□     Brązowy

□     Czarny

Osoby w reklamie: □     Znane

□     Specjalista, ekspert

□     Zwyczajni ludzie

□     Inne (jakie?)

Wiek uczestników reklamy: □     Dzieci

□     Młodzież

□     Osoby dorosłe

□     Osoby starsze

□     Nie dotyczy

Podmiot finansujący: □     Publiczny

□     Prywatny

□     Organizacje non-profit

□     Inne (jakie?)

Grupa docelowa: □     Kobiety

□     Mężczyźni

  □     Dzieci

□     Młodzież

□     Osoby dorosłe

□     Osoby starsze

□     Do wszystkich grup wiekowych

Dominuje przekaz: □     Werbalny

□     Niewerbalny

Kompozycja dominująca: □     Ostry kontrast

□     Jaskrawy kolor

□     Szokujące                     zestawienie

przedmiotów, osób lub sytuacji

□     Inne (jakie?)

Zastosowane techniki reklamowe:  
• Sugestia w reklamie □     Miękka

□     Nakazowa

□     Autorytetu

□     Irradiacji

• Oddziaływanie na emocje POZYTYWNE

□     Radość

□     Humor

□     Miłość

  □     Szczęście

□     Symbole seksualne

□     Dziecięcość

□     Muzyka

□     Nostalgia

□     Inne (jakie?)

NEGATYWNE

□     Wstręt

□     Strach

□     Zawiść

□     Zazdrość

□     Wstyd

□     Propaganda

□     Nienawiść

□     Zemsta

□     Inne (jakie)

• Techniki reklamy socjologicznej □     „Owczego pędu”

□     „Dorównaj Johniemu”

□     „Na snobizm”

□     Nie dotyczy

• Techniki usprawniające przekaz i zalecenia socjologiczne □     Reklama                 przypominająca

(wprowadzająca)

□     Reklama                     towarzysząca

(przypominająca)

□     Najsilniejszego bodźca

Wskazanie pomocy: □     Strona internetowa

□     Infolinia

□     Inne (jakie?)

□     Brak

Uwagi dodatkowe

Ankieta dla rodziców – Rozwój motoryczny dziecka w wieku wczesnoszkolnym

Dodaj komentarz

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Celem badania jest poznanie różnych czynników mogących mieć wpływ na rozwój motoryczny Waszego dziecka. Dane zawarte w ankiecie będą anonimowo wykorzystane do analizy statystycznej.

1 .Jakie j est Państwa wykształcenie?

 1. Jakie są Państwa warunki materialne?

DOBRE                                                PRZECIĘTNE                                                       ZŁE

3 W jaki sposób najchętniej spędzacie Państwo wolny czas?

 • w domu
 • na zajęciach rekreacyjnych (np. spacer, turystyka , jazda rowerem pływanie it)
 • na spotkaniach towarzyskich
 • na zakupach
 • na zabawach ruchowych z dzieckiem
 • inne
 1. Czy uważacie Państwo, że region, w którym zamieszkujecie stwarza dogodne warunki do uprawiania sportu, turystyki i rekreacji?(Jeżeli tak, to jakie walory według Państwa posiada?)

TAK

 1. Czy jesteście Państwo obecnie lub byliście w przeszłości czynnymi zawodnikami sportowymi?(Jeżeli tak, to w jakiej dyscyplinie?)

TAK                                                      NIE

 1. Czy rozmawiacie Państwo wspólnie z dzieckiem o sporcie?

TAK                                                      NIE

 1. Jakie walory według Państwa posiadają zajęcia ruchowe?

(proszę podkreślić wybraną odpowiedź)

 • wpływają na polepszenie kontaktów społecznych
 • uczą współzawodnictwa
 • relaksują
 • kształtują nawyki zdrowego przyjemnego spędzania czasu wolnego
 • wpływają na wyrównanie różnic w rozwoju dziecka
 • podnoszą wyniki nauczania
 • kształtują refleks
 • uczą nowych doświadczeń
 • zmniej szaj ą zachorowalność dziecka
 • regenerują siły psychofizyczne
 • wpływają pozytywnie na ogólny rozwój dziecka
 • inne
 1. Jakie czynniki zdaniem Państwa wpływają na stymulowanie rozwoju motorycznego dzieci? (proszę podkreślić wybraną odpowiedź)
 • zajęcia szkolne w zakresie wychowania fizycznego
 • dobra baza sportowa jaką dysponuj e szkoła
 • zajęcia poza szkolne
 • środowisko rodzinne
 • zdrowie dziecka
 • zainteresowania dziecka
 • zainteresowania rodziców
 • pochodzenie społeczne
 • warunki materialne
 • twórczy zaangażowany nauczyciel
 • inne
 1. Czy zdaniem Państwa szkoła do, której uczęszcza Państwa dziecko stwarza dogodne warunki dla jego rozwoju motorycznego?

TAK                                                      NIE

 1. Jeżeli tak, to jakie są jej główne zalety?
 • dobra baza dydaktyczna
 • dobra kadra pedagogiczna
 • dobra baza sportowa
 • systematycznie prowadzone zajęcia ruchowe
 • duża ilość sportowych imprez szkolnych
 • dobra atmosfera stworzona wokół sportu
 • inne
 1. Czy Państwa dziecko ma możliwość korzystania z bazy sportowej jaką dysponuje szkoła?

TAK                                                      NIE                                                        NIE MAM ZDANIA

 1. Czy państwa dziecko uczęszczało do przedszkola?

TAK                                                     NIE

 1. Jeżeli tak, to przez jaki okres czasu?
 • 1rok
 • 2 lata
 • 3 lata
 • 4lata
 1. Czy uważacie państwo, że pobyt dziecka w przedszkolu miał znaczenie dla jego rozwoju motorycznego?

TAK                                                              NIE

 1. Czy zauważyliście Państwo znaczne postępy w rozwoju motorycznym Waszego dziecka od momentu pój ścia do szkoły?

TAK

RACZEJ TAK

NIE RACZEJ

NIE

NIE MAM ZDANIA

 1. Czy Państwa dziecko lubi zajęcia ruchowe?

TAK                                       RACZEJ TAK                                         NIE                       RACZEJ NIE

 1. Czy Państwa dziecko uczestniczy w dodatkowych zajęciach wspomagających rozwój motoryczny? (jeżeli tak to jakich)
 2. W jaki sposób Państwa dziecko najchętniej spędza wolny czas?
 • przed telewizorem
 • przed komputerem
 • w domu na zabawach z Państwem
 • w domu na zabawach dowolnych
 • na zabawach na powietrzu
 • na różnych formach rekreacji ruchowej
 • inne
 1. Czy państwa zdaniem ilość zajęć ruchowych w szkole jest wystarczająca dla rozwoju motorycznego Waszego dziecka?

TAK

 1. Czy w najbliższej okolicy Państwa zamieszkania są boiska sportowe i place zabaw dla dzieci?

TAK

21. Czy Państwa dziecko korzysta z tej bazy?

 1. Czy zdaniem Państwa ilość tych boisk i placów zabaw jest wystarczająca dla zaspokajania potrzeb ruchowych dzieci?

TAK

Uprzejmie dziękuje za udzielenie odpowiedzi na postawione pytania

Older Entries