Metody, techniki, narzędzia badawcze

Dodaj komentarz

Badania naukowe posiadają bardzo bogatą i różnorodną aparaturę pojęciową. Trudności w posługiwaniu się poszczególnymi pojęciami polegają na tym, że często te same terminy są różnie zdefiniowane.

Sprawa takiego czy innego definiowania pojęć nie jest tylko kwestią arbitralnych określeń, lecz rezultatem dwojakiego rodzaju przyczyn. Przyczyny pierwszego rodzaju to tradycja języka przypisująca określonemu pojęciu zbiór desygnatów, o których zgodnie z prawdą można dane pojęcie orzec. Używając pojęć logicznych można orzec, że jedną z podstaw określania znaczenia pojęcia jest funkcja denotacyjna tego pojęcia. Drugi rodzaj przyczyn, który decydował będzie o zasadach typologii terminologicznej wywodzi się z logicznej funkcji pojęcia. Oznacza to, że podstawą do definiowania będzie sens albo treść nadana temu pojęciu przez logikę czyli funkcja konotacyjna nazwy (Pilch T., 1998, s.41).

Nie istnieje jeszcze specjalny słownik terminologii badawczej związanej z telewizją. Dlatego badacze zajmujący się tym problemem korzystają z metod i technik zapożyczonych z pokrewnych nauk społecznych, w obrębie których także nie ma pełnej zgodności w sposobie definiowania, czym jest metoda, a czym technika badawcza.

Przez metodę badań rozumie się „zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących całość postępowania badawczego zmierzającego do rozwiązania problemu badawczego” (Kamiński A., 1970, s.32).

Techniki badawcze są bardziej skategoryzowanymi sposobami realizowania zamierzonych badań. Podporządkowane są one metodom badawczym i pełnią wobec nich rolę służebną.

Techniki badań są zatem czynnościami określonymi przez dobór odpowiedniej metody i przez nią uwarunkowanymi (Pilch T., 1998, s. 42).

Techniką badań będą określone „czynności praktyczne, regulowane starannie wypracowanymi dyrektywami pozwalającymi na wykonanie optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii, faktów” (Kamiński A., 1970, s. 32).

Technika badawcza ogranicza się do czynności pojedynczych lub pojedynczo jednorodnych. Metoda natomiast zawiera w sobie szereg działań o różnym charakterze, zarówno koncepcyjnym jak i rzeczowym, zjednoczonych celem generalnym i ogólną koncepcją badań (Pilch T., 1998, s.42).

W ujęciu Tadeusza Kotarbińskiego, metoda to ”…sposób systematycznie stosowany, to znaczy stosowany w danym przypadku z intencją zastosowania go także przy ewentualnym powtórzeniu analogicznego zadania” ( Kotarbiński T., 1957, s. 667).

Wincenty Okoń określa metodę jako sposób postępowania, na który składają się „ czynności myślowe i praktyczne, odpowiednio dobrane i realizowane w ustalonej kolejności” ( Okoń W., 1975, s. 167).

Socjolog Nowak S. uważa, że „metoda naukowa to tyle co określony, powtarzalny sposób rozwiązywania pewnego typu problemów naukowych”. Sądzi on, iż każdy sposób wiodący do tego celu jest metodą (Nowak S., 1985, s.13).

Według Tomaszewskiego T. metoda naukowa „to sposób dochodzenia do twierdzeń uzasadnionych i sprawdzonych” (Tomaszewski T., 1967, s.26).

Wroczyński R. mianem metody badań określa szereg czynności zmierzających do rozwiązania problemu badawczego i osiągnięcia zamierzonego w badaniach celu (Wroczyński R., 1985, s.118).

W literaturze pedagogicznej prezentowany jest szereg metod badawczych: monografia pedagogiczna, sondaż diagnostyczny, metoda indywidualnych przypadków, eksperyment pedagogiczny, obserwacja, grupa metod terenowych objętych wspólnym terminem metod socjologicznych, w tym głównie wywiad, ankieta oraz grupa metod statystycznych (Godlewski M., 1975, s.64).

Najczęściej stosowanymi metodami w pedagogicznych badaniach środowiskowych  są:  obserwacja,  wywiad,  ankieta,  badanie dokumentów i ich analiza, pomiar środowiska, techniki projekcyjne, techniki socjometryczne (Izdebska J., 1987, s.59).

Aby zrealizować cele postawione w niniejsze pracy wykorzystano następujące metody badawcze…

Narzędzie badawcze

Dodaj komentarz

Narzędziami badawczymi przedstawionych przeze mnie technik są w mojej pracy: kwestionariusz ankiety, kwestionariusz wywiadu i arkusz obserwacyjny.

Narzędzie badawcze według T. Pilcha „…jest przedmiotem służącym do realizacji wybranej techniki badań, (…) narzędzie badawcze to instrument służący do technicznego gromadzenia danych z badań”.

Poprzez metodę sondażu diagnostycznego zbadam nasilenie i kierunek zjawiska posiadającego znaczenie wychowawcze w oparciu o badanie grupy uczniów, w której to zjawisko występuje, tzn. zbadam wpływ środowiska rodzinnego na osiągnięcia szkolne ucznia w wieku 10-13 lat.

Techniki, tj.: wywiad, ankieta, obserwacja posłużą mi do zba­dania sytuacji rodzinnej badanych uczniów, stosunku rodziców do dziecka, metod stosowanych przez rodziców, przyczyn konfliktów domo­wych… Za pomocą tych technik przedstawię jakie czynniki negatywne lub pozytywne wpływają na osiągnięcia ucznia w nauce i jego zachowanie.

Dane uzyskane zarówno od uczniów, rodziców i nauczycieli wyjaśniają jak wielki wpływ mają: warunki domowe – materialne i lokalowe dziecka, atmosfera wychowawcza panująca w domu, współ­praca rodziców ze szkołą, wykształcenie rodziców i ich stosunek do dziecka… na osiąganie sukcesów lub niepowodzeń w szkole – zarówno w nauce, jak i w zachowaniu.

Przyczynią się także do dokładnego poznania sytuacji dziecka i stworzą możliwość zapobiegania wielu trudnym zwłaszcza dla dziecka problemom oraz dadzą możliwość uświadomienia zaistniałego zjawiska rodzicom.

Wzory kwestionariuszy ankiet, wywiadów i arkuszy obserwacji zamieszczone są w Aneksie.

Charakterystyka terenu i przebiegu badań

Dodaj komentarz

Badania moje przeprowadziłam w Szkole Podstawowej w miejscowości Jurki. Szkoła składa się z dwóch budynków szkolnych leżących w odległości 100 m. W budynku szkolnym nr 1 uczą się klasy I-V, znajduje się sala gimnastyczna, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, stołówka, szatnia, toalety. W budynku nr 2 uczą się klasy VI-VIII oraz znajduje się biblioteka szkolna i publiczna.

W Szkole Podstawowej w Jurkach zatrudnionych jest 12 nauczycieli i 7 pracowników obsługi. Wykształcenie nauczycieli: 8 z wykształceniem magisterskim, 1 z wyższym zawodowym – obecnie zdobywa tytuł magistra, 2 po SN kształci się na studiach wyższych, 1 po SN – nie będzie się kształcić – wiek przedemerytalny.

Ilość uczniów w szkole – 168. Sama wieś Jurki liczy 1.500 mieszkańców, leży w odległości 4 km od pobliskiego miasta Morąga.

Mieszkańcy Jurek, Gulbit i Kolonii są w większości chłopo-robotnikami. W chwili obecnej wiele rodzin posiada olbrzymie problemy finansowe, związane ze wzrostem bezrobocia w okolicach Morąga. Trudna sytuacja wielu badanych przeze mnie rodzin, wpływa ujemnie na postępy w nauce dzieci.. Chciałabym wykazać w swej pracy, jaki wpływ mają warunki życia rodzinnego na osiągnięcia szkolne dzieci.

Badania, których wyniki były podstawą do napisania mojej pracy badawczej przeprowadziłam w klasach IIVI, od II do IV. Badaniami tymi objęłam 50 uczniów. Byli to wszyscy uczniowie tych klas (kl. II liczy 12 uczniów, kl. III – 18 uczniów, kl. IV – 20 uczniów.

Będę się starała w swoich badaniach przedstawić schemat badań środowiskowych, obejmujący w miarę możliwości wszystkie czynniki, które należy wykonać w poprawnie zorganizowanych badaniach.

Badania rozpoczynałam krótkim wprowadzeniem mającym na celu zdobycie zaufania i sympatii osób poddanych badaniom oraz wytworzeniem atmosfery sprzyjającej badaniom. Wstępna rozmowa miała na celu wyeliminowanie poczucia zagrożenia ponieważ zapewniłam respondentów o anonimowości badań. Poinformowałam ich także w jakim celu przeprowadzam badania i poprosiłam o szczere, wyczerpujące wypowiedzi. Wyjaśnienie i wprowadzenie pozwoliło mi w stopniu wystarczającym pozbyć się uprzedzenia do badań i pozytywnie nastawiło osoby objęte badaniami. Starałam się także stworzyć możliwie normalne i niczym nie zakłócone warunki badań.

Badania, które przeprowadziłam dostarczyły mi niezbędnych i wystarczająco pełnych informacji potrzebnych do rozwiązania problemów badawczych zawartych w mojej pracy. Jednakże w czasie przeprowadzania badań starałam się przestrzegać wyżej wymienionych warunków, ponieważ ich spełnienie zasadniczo wpływa na wiarygodność i skuteczność badań. Badania te dostarczyły mi niezbędnych informacji do rozwiązywania mojego głównego problemu badawczego.

Do analizy wyników badań w mojej pracy wykorzystałam 50 kwestionariuszy ankiet, 100 kwestionariuszy wywiadu, 50 kwestionariuszy obserwacyjnych.

W kwestii określania środowiska, przedstawiciele takich nauk jak psychologia, pedagogika, biologia zgadzają się i nie zauważa się większych rozbieżności, np. W. Okoń podaje, że „całość procesów ekologicznych, ekonomicznych, politycznych, społecznych, kulturalno-owiatowych i instytucjonalnych – w ich wzajemnych związkach i zależnościach. W tym rozumieniu środowisko jest przestrzenią, w której społeczeństwo realizuje różne formy działalności, tworząc w ten sposób warunki własnego życia oraz zaspakajania materialnych i duchowych potrzeb”.[ii]

W badanym wiejskim środowisku w chwili obecnej szkoła jest nieco osamotniona w swojej działalności. Rodzice oraz instytucje wiejskie nie wspierają zbytnio wysiłków szkoły, nie przejawiają inicjatywy w organizowaniu imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży, a częstokroć cały ciężar organizacji jakiejkolwiek imprezy kulturalno-wychowawczej spychają wyłącznie na szkołę.

Uczniowie którzy wzięli udział w moich badaniach w liczbie 50 wywodzą się z następujących rodzin: robotniczych – 33 dzieci, chłop­skich – 4 dzieci, robotniczo-chłopskich – 12 dzieci, z rodzin inteligenckich – 1 dziecko.

Na 38 rodzin wiejskich objętych badaniami, 3 rodziny prowadzą własne gospodarstwo rolne, 45 rodziców wykonuje pracę fizyczną, 3 rodziców pracuje umysłowo. Rodziców niepracujących jest 20 (z tego zasiłek dla bezrobotnych pobiera 7, rentę otrzymuje 4). Co w sumie daje 74 osoby.

W celu wyjaśnienia wyżej wymienionych liczb stwierdzam, że z 25 rodzin badałam po 1 dziecku, z 11 rodzin po 2 dzieci, a z 1 rodziny 3 dzieci, co daje liczbę 38 rodzin. Dwoje badanych dzieci jest półsierotami. Liczba rodziców pomniejszona o dwóch (nieżyjący) daje łącznie 74 osoby.

[ii] W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998 r., s. 392-393

Kwestionariusz wywiadu dla koordynatorów

Dodaj komentarz

Szanowni Państwo!

Jestem studentką Uniwersytetu Opolskiego w Opolu na kierunku pedagogika – praca socjalna i obecnie piszę pracę magisterską dotyczącą nowej metody pracy z rodziną – Konferencja Grupy Rodzinnej.

Proszę uprzejmie o aprobatę dla moich zamiarów i pomoc poprzez szczere                   i wyczerpujące odpowiedzi. Badania są anonimowe i będą wykorzystane dla celów naukowych.

Serdecznie dziękuję za poświęcony czas i uwagę.

 

 1. Pana/Pani zdaniem jakie emocje są widoczne u członków rodziny po konferencji? (proszę zaznaczyć na skali)

 

Przykład:

smutek

radość

obojętność

smutek

radość

obojętność

obawa

obojętność

spokój

brak wiary w możliwości członków rodziny

obojętność

wiara w możliwości członków rodziny

pesymizm

obojętność

optymizm

 

 1. Jakimi cechami charakteru powinien      cieszyć się koordynator? (proszę zaznaczyć znakiem X dowolną ilość      odpowiedzi)
Otwartość  
Życzliwość  
Wiara w   siły i możliwości samostanowienia rodziny  
Cierpliwość  
Wytrwałość  
Łatwość   nawiązywania kontaktu  
Spontaniczność  
Odwaga  
Samodzielność  
Spokój  
„Chłód” w   kontaktach z innymi  
Śmiałość  
Opanowanie  
Upór  
Inne

 

 

 

 1. Co skłoniło Pana/Panią do      zainteresowania się metodą KGR i dlaczego?

……………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

 

 1. Jakie dostrzega Pan/Pani pozytywne      skutki metody KGR?

…………………………………..………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

 

 1. Jakie dostrzega Pan/Pani negatywne      skutki KGR?

…………………………………..………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

 

 1. Czy praca tą metodą zmieniła      Pana/Pani postrzeganie i myślenie o rodzinie?

a)      tak

Jeśli tak proszę napisać czego dotyczą zmiany …………………………………………..…………………………………………………….…………………………………………………………..

b)      nie

 

 1. Czy uważa Pan/Pani, że metoda KGR      powinna zostać wpisana do ustawodawstwa polskiego jako szansa dana rodzinie      zanim działania podejmą instytucje publiczne takie jak: Ośrodki Pomocy      Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Policja, Sądy i inne?

a)      tak,

dlaczego? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b)      nie,

dlaczego?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Jak ocenia Pan/Pani dotychczasowe      rezultaty pracy metodą KGR? (1 oznacza najniższą ocenę, 5 najwyższą)

Stopnie ocen

1

2

3

4

5

         

 

 1. Metryczka:

Kobieta

Mężczyzna

   

 

Wiek: ……………

Wykształcenie:

a)      wyższe

b)      średnie

c)      zawodowe

d)     podstawowe

Wykonywany zawód: …………………………………………….

Ankieta Konferencja Grupy Rodzinnej z perspektywy profesjonalistów

Dodaj komentarz

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu i wypełnienia ankiety „Konferencja  Grupy Rodzinnej z perspektywy profesjonalistów”. Celem tego badania jest poznanie opinii Państwa, którzy pracujecie z rodzinami na temat metody KGR oraz możliwości jej wdrażania w rzeczywistości naszego kraju. Badania jest anonimowe. Prosimy o odpowiedź na każde pytanie. Pozostawienia pytania bez odpowiedzi znacznie obniża wartość całego badania.

Serdecznie dziękujemy za uwagę i szczere wypełnienie ankiety.

 1. Jak sądzisz, czy Konferencja Grupy Rdzennej (KGR) jest wartościową propozycją pracy z rodziną, która doświadcza sytuacji problemowej?
Tak Nie Nie mam   zdania
     

 

2. Czy spotkałeś się z KGR przed szkoleniem?

Tak Nie
   

 

3. Czy uważasz, że KGR przyjmie się jako metoda pracy z rodziną w Polsce?

Tak Nie Nie mam   zdania
     

 

4. W jakich przypadkach trudnych sytuacji w rodzinach najlepiej pasuje zastosowanie KGR w Polsce?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5. Czy w pracy jaką obecnie wykonujesz możliwe jest zastosowanie KGR?

Tak Nie Nie wiem
     

 

6. W jaki sposób według Ciebie, zastosowanie KGR może wpłynąć na rodzinę, jej funkcjonowanie, relacje, aktywizację etc.?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

7. W jaki sposób według Ciebie, zastosowanie KGR może wpłynąć na profesjonalistów pracujących w systemie pomocowym?

…………………………………….…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

8. W jaki sposób według Ciebie, zastosowanie KGR może wpłynąć na system pomocy dziecku i rodzinie?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

9. Jakie są silne strony metody KGR?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

10. Jakie są słabe strony metody KGR?

…………………………..……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

 

11. Jakie mogą być trudności we wdrażaniu KGR w Twoim środowisku?

…………………………..………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

 

12. Jakie mogą być trudności we wdrażaniu KGR w Polsce?

…………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

 

13. Jakie są, wg Ciebie, najsilniejsze argumenty przemawiające za wprowadzeniem KGR do systemu pomocy dziecku i rodzinie?

…………………………..………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

 

14. Jakie są, wg Ciebie, najsilniejsze argumenty dla rodzin za ich udziałem w KGR?

……………………………..…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

 

15. Co jest, wg Ciebie, główną ideą, najważniejszym przesłaniem jaki niesie w sobie KGR?

……………………………..………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

 

Metryczka:

a)      płeć:  …….K, ……..M

b)      wiek:  ………. lat

c)      wykształcenie: ………………………..

d)     staż pracy na stanowiskach związanych z pomocą dziecku i rodzinie:  ……. lat

Ile rodzin w roku 2006/2007 obejmowałeś działaniami pomocowymi?: ……… rodzin.

Zgłoszenie rodziny do koordynatora KGR

Dodaj komentarz

ZGŁOSZENIE RODZINY DO   KOORDYNATORA KGR

jest wypełniane na podstawie posiadanych informacji

Osoba zgłaszająca

imię i nazwisko

kontakt

data zgłoszenia

nr przypadku

miejsce pracy

dziecko/dzieci

imiona i nazwisko dziecka/dzieci

data urodzenia

 

 

 

 

 

 

gdzie obecnie przebywa   dziecko/dzieci

adresy

telefony

 

 

 

 

 

rodzina podstawowa

imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

adres, telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rodzina dalsza/osoby bliskie

imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

adres, telefon

 

 

 

 

 

 

 

specjaliści zaangażowani w pracę   z rodziną (w tym nauczyciele)

imię i nazwisko

zawód

adres, telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szczególne potrzeby rodziny

 

 

 

 

 

krótki opis sytuacji, w której   znajduje się rodzina

 

 

 

 

 

sytuacja prawna rodziny

 

 

 

 

czy rodzina jest objęta pomocą,   nadzorem? (kto? jak długo?)

 

 

 

 

od jakiego czasu pracujesz z tą   rodziną?

 

 

 

powód zorganizowania KGR   (problem główny)

 

inne ważne uwagi

 

 

 

 

 

Kwestionariusz ankiety dla uczestników KGR

Dodaj komentarz

Szanowni Państwo!

Jestem studentką Uniwersytetu Opolskiego w Opolu na kierunku pedagogika – praca socjalna i obecnie piszę pracę magisterską dotyczącą nowej metody pracy z rodziną – Konferencja Grupy Rodzinnej.

Proszę uprzejmie o aprobatę dla moich zamiarów i pomoc poprzez szczere i wyczerpujące odpowiedzi. Zasadniczo w pytaniach można udzielić jednej odpowiedzi, proszę ją podkreślić. Badania są anonimowe i będą wykorzystane dla celów naukowych.

Serdecznie dziękuję za poświęcony czas i uwagę.

 1. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o metodzie Konferencji Grupy Rodzinnej?

a)      Środki masowego przekazu (TV, Internet, radio, prasa)

b)      rodzina

c)      pracownika socjalnego

d)     inne, jakie? ………………………………………………………………………….

 

 1. Jakie emocje towarzyszą Panu/Pani po odbytej konferencji?      (proszę zaznaczyć na skali)

 

Przykład:

smutek

radość

obojętność

smutek

radość

obojętność

obawa

obojętność

spokój

 

brak wiary w możliwości członków rodziny

obojętność

wiara w możliwości członków rodziny

pesymizm

obojętność

optymizm

 1. Na co liczył/a Pan/Pani biorąc udział w konferencji?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Czy uważa Pan/Pani, że Konferencja Grupy Rodzinnej była potrzebna      Waszej rodzinie?

a)      tak

b)      nie

 

 1. Jakimi cechami charakteru powinien cieszyć się koordynator? (proszę      zaznaczyć znakiem X dowolną ilość odpowiedzi).
Otwartość    
Życzliwość    
Wiara w siły i możliwości   samostanowienia rodziny    
Cierpliwość    
Wytrwałość    
Łatwość nawiązywania kontaktu    
Spontaniczność    
Odwaga    
Samodzielność    
Spokój    
„Chłód” w kontaktach z innymi    
Śmiałość    
Opanowanie    
Upór    
Inne

 

 

 

 1. Co skłoniło Pana/Panią do uczestnictwa w Konferencji Grupy      Rodzinnej? (proszę zaznaczyć znakiem X dowolną ilość odpowiedzi)
Znacząca pozycja w rodzinie    
Chęć pomocy rodzinie    
Wiara w siły i możliwości   samostanowienia rodziny    
Złe funkcjonowanie rodziny    
Zainteresowanie sytuacją   rodziny    
Spokój    
Odpowiedzialność za losy   rodziny (moralna, materialna)    
Zażyłość emocjonalna    
Inne

 

 

 

 1. Czy dostrzega Pan/Pani pozytywne skutki konferencji?

a)      tak,

jakie? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b)      nie

 

 1. Czy dostrzega Pan/Pani negatywne skutki konferencji?

a)      tak,

jakie? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b)      nie

 

 1. Czy ta metoda zmieniła Pana/Pani postrzeganie i myślenie o      rodzinie?

a)      tak

jeśli tak, proszę napisać czego dotyczą zmiany: …………………………………………..………………………………………………………………………………..………………………………

b)      nie

 

 1. Czy uważa Pan/Pani, że metoda KGR powinna zostać wpisana do      ustawodawstwa polskiego jako szansa dana rodzinie zanim działania podejmą      instytucje publiczne takie jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe      Centra Pomocy Rodzinie, Policja, Sądy i inne?

a)      tak,

dlaczego? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b)      nie,

dlaczego?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Jak ocenia Pan/Pani przebieg KGR? (1 oznacza najniższą ocenę,      5 najwyższą)

Stopnie ocen

1

2

3

4

5

         

 

 1. Co było główną przyczyną lub przyczynami, które spowodowały      Pana/Pani trudną sytuację w rodzinie, którą chciał/a Pan/Pani rozwiązać      poprzez KGR? (proszę wybrać dowolną ilość odpowiedzi)

a)      losowe trudności ze zdrowiem (inwalidztwo, kalectwo)

b)      inne problemy związane ze stanem zdrowia psychicznego

jakie……………………………………………………………………………

c)      rozpad małżeństwa – rozwód

d)     śmierć współmałżonka

e)      bezrobocie – brak pracy

f)       alkoholizm

g)      narkomania

h)      pobyt w więzieniu

i)        eksmisja

j)        ucieczka przed przemocą w rodzinie

k)      nieumiejętność gospodarowania budżetem rodzinnym

l)        nieporadność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

m)    brak zaangażowania w życie rodzinne

n)      inne………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Jak czuje się Pan/Pani w rodzinie? (proszę zaznaczyć na skali)

Przykład:

samotny

kochany

zbędny

potrzebny

samotny

kochany

niepewny siebie

pewny siebie

bojaźliwy

odważny

brak poczucia bezpieczeństwa

bezpiecznie

 

nieakceptowany

akceptowany

 1. Jakie motywy kierują Pana/Pani działaniem w obecnej sytuacji? (proszę      wybrać dowolną ilość odpowiedzi)
 • o)      przezwyciężenie trudnej sytuacji

p)      rozpoczęcie nowego życia

q)      zerwanie z przeszłością

r)       walka o przetrwanie

s)       złagodzenie konfliktów w rodzinie

t)       inne…………………………………………………………………….……………..…………………………………………………………………………..

 

 1. Metryczka:

Kobieta

Mężczyzna

   

 

Wiek: ……………

Wykształcenie:

a)      wyższe

b)      średnie

c)      zawodowe

d)     podstawowe

Wykonywany zawód: ……………………………………………………………….

Older Entries

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.