Narzędzie badawcze

Dodaj komentarz

Narzędziami badawczymi przedstawionych przeze mnie technik są w mojej pracy: kwestionariusz ankiety, kwestionariusz wywiadu i arkusz obserwacyjny.

Narzędzie badawcze według T. Pilcha „…jest przedmiotem służącym do realizacji wybranej techniki badań, (…) narzędzie badawcze to instrument służący do technicznego gromadzenia danych z badań”.

Poprzez metodę sondażu diagnostycznego zbadam nasilenie i kierunek zjawiska posiadającego znaczenie wychowawcze w oparciu o badanie grupy uczniów, w której to zjawisko występuje, tzn. zbadam wpływ środowiska rodzinnego na osiągnięcia szkolne ucznia w wieku 10-13 lat.

Techniki, tj.: wywiad, ankieta, obserwacja posłużą mi do zba­dania sytuacji rodzinnej badanych uczniów, stosunku rodziców do dziecka, metod stosowanych przez rodziców, przyczyn konfliktów domo­wych… Za pomocą tych technik przedstawię jakie czynniki negatywne lub pozytywne wpływają na osiągnięcia ucznia w nauce i jego zachowanie.

Dane uzyskane zarówno od uczniów, rodziców i nauczycieli wyjaśniają jak wielki wpływ mają: warunki domowe – materialne i lokalowe dziecka, atmosfera wychowawcza panująca w domu, współ­praca rodziców ze szkołą, wykształcenie rodziców i ich stosunek do dziecka… na osiąganie sukcesów lub niepowodzeń w szkole – zarówno w nauce, jak i w zachowaniu.

Przyczynią się także do dokładnego poznania sytuacji dziecka i stworzą możliwość zapobiegania wielu trudnym zwłaszcza dla dziecka problemom oraz dadzą możliwość uświadomienia zaistniałego zjawiska rodzicom.

Wzory kwestionariuszy ankiet, wywiadów i arkuszy obserwacji zamieszczone są w Aneksie.

Charakterystyka terenu i przebiegu badań

Dodaj komentarz

Badania moje przeprowadziłam w Szkole Podstawowej w miejscowości Jurki. Szkoła składa się z dwóch budynków szkolnych leżących w odległości 100 m. W budynku szkolnym nr 1 uczą się klasy I-V, znajduje się sala gimnastyczna, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, stołówka, szatnia, toalety. W budynku nr 2 uczą się klasy VI-VIII oraz znajduje się biblioteka szkolna i publiczna.

W Szkole Podstawowej w Jurkach zatrudnionych jest 12 nauczycieli i 7 pracowników obsługi. Wykształcenie nauczycieli: 8 z wykształceniem magisterskim, 1 z wyższym zawodowym – obecnie zdobywa tytuł magistra, 2 po SN kształci się na studiach wyższych, 1 po SN – nie będzie się kształcić – wiek przedemerytalny.

Ilość uczniów w szkole – 168. Sama wieś Jurki liczy 1.500 mieszkańców, leży w odległości 4 km od pobliskiego miasta Morąga.

Mieszkańcy Jurek, Gulbit i Kolonii są w większości chłopo-robotnikami. W chwili obecnej wiele rodzin posiada olbrzymie problemy finansowe, związane ze wzrostem bezrobocia w okolicach Morąga. Trudna sytuacja wielu badanych przeze mnie rodzin, wpływa ujemnie na postępy w nauce dzieci.. Chciałabym wykazać w swej pracy, jaki wpływ mają warunki życia rodzinnego na osiągnięcia szkolne dzieci.

Badania, których wyniki były podstawą do napisania mojej pracy badawczej przeprowadziłam w klasach IIVI, od II do IV. Badaniami tymi objęłam 50 uczniów. Byli to wszyscy uczniowie tych klas (kl. II liczy 12 uczniów, kl. III – 18 uczniów, kl. IV – 20 uczniów.

Będę się starała w swoich badaniach przedstawić schemat badań środowiskowych, obejmujący w miarę możliwości wszystkie czynniki, które należy wykonać w poprawnie zorganizowanych badaniach.

Badania rozpoczynałam krótkim wprowadzeniem mającym na celu zdobycie zaufania i sympatii osób poddanych badaniom oraz wytworzeniem atmosfery sprzyjającej badaniom. Wstępna rozmowa miała na celu wyeliminowanie poczucia zagrożenia ponieważ zapewniłam respondentów o anonimowości badań. Poinformowałam ich także w jakim celu przeprowadzam badania i poprosiłam o szczere, wyczerpujące wypowiedzi. Wyjaśnienie i wprowadzenie pozwoliło mi w stopniu wystarczającym pozbyć się uprzedzenia do badań i pozytywnie nastawiło osoby objęte badaniami. Starałam się także stworzyć możliwie normalne i niczym nie zakłócone warunki badań.

Badania, które przeprowadziłam dostarczyły mi niezbędnych i wystarczająco pełnych informacji potrzebnych do rozwiązania problemów badawczych zawartych w mojej pracy. Jednakże w czasie przeprowadzania badań starałam się przestrzegać wyżej wymienionych warunków, ponieważ ich spełnienie zasadniczo wpływa na wiarygodność i skuteczność badań. Badania te dostarczyły mi niezbędnych informacji do rozwiązywania mojego głównego problemu badawczego.

Do analizy wyników badań w mojej pracy wykorzystałam 50 kwestionariuszy ankiet, 100 kwestionariuszy wywiadu, 50 kwestionariuszy obserwacyjnych.

W kwestii określania środowiska, przedstawiciele takich nauk jak psychologia, pedagogika, biologia zgadzają się i nie zauważa się większych rozbieżności, np. W. Okoń podaje, że „całość procesów ekologicznych, ekonomicznych, politycznych, społecznych, kulturalno-owiatowych i instytucjonalnych – w ich wzajemnych związkach i zależnościach. W tym rozumieniu środowisko jest przestrzenią, w której społeczeństwo realizuje różne formy działalności, tworząc w ten sposób warunki własnego życia oraz zaspakajania materialnych i duchowych potrzeb”.[ii]

W badanym wiejskim środowisku w chwili obecnej szkoła jest nieco osamotniona w swojej działalności. Rodzice oraz instytucje wiejskie nie wspierają zbytnio wysiłków szkoły, nie przejawiają inicjatywy w organizowaniu imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży, a częstokroć cały ciężar organizacji jakiejkolwiek imprezy kulturalno-wychowawczej spychają wyłącznie na szkołę.

Uczniowie którzy wzięli udział w moich badaniach w liczbie 50 wywodzą się z następujących rodzin: robotniczych – 33 dzieci, chłop­skich – 4 dzieci, robotniczo-chłopskich – 12 dzieci, z rodzin inteligenckich – 1 dziecko.

Na 38 rodzin wiejskich objętych badaniami, 3 rodziny prowadzą własne gospodarstwo rolne, 45 rodziców wykonuje pracę fizyczną, 3 rodziców pracuje umysłowo. Rodziców niepracujących jest 20 (z tego zasiłek dla bezrobotnych pobiera 7, rentę otrzymuje 4). Co w sumie daje 74 osoby.

W celu wyjaśnienia wyżej wymienionych liczb stwierdzam, że z 25 rodzin badałam po 1 dziecku, z 11 rodzin po 2 dzieci, a z 1 rodziny 3 dzieci, co daje liczbę 38 rodzin. Dwoje badanych dzieci jest półsierotami. Liczba rodziców pomniejszona o dwóch (nieżyjący) daje łącznie 74 osoby.

[ii] W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998 r., s. 392-393

Kwestionariusz wywiadu dla koordynatorów

Dodaj komentarz

Szanowni Państwo!

Jestem studentką Uniwersytetu Opolskiego w Opolu na kierunku pedagogika – praca socjalna i obecnie piszę pracę magisterską dotyczącą nowej metody pracy z rodziną – Konferencja Grupy Rodzinnej.

Proszę uprzejmie o aprobatę dla moich zamiarów i pomoc poprzez szczere                   i wyczerpujące odpowiedzi. Badania są anonimowe i będą wykorzystane dla celów naukowych.

Serdecznie dziękuję za poświęcony czas i uwagę.

 

 1. Pana/Pani zdaniem jakie emocje są widoczne u członków rodziny po konferencji? (proszę zaznaczyć na skali)

 

Przykład:

smutek

radość

obojętność

smutek

radość

obojętność

obawa

obojętność

spokój

brak wiary w możliwości członków rodziny

obojętność

wiara w możliwości członków rodziny

pesymizm

obojętność

optymizm

 

 1. Jakimi cechami charakteru powinien      cieszyć się koordynator? (proszę zaznaczyć znakiem X dowolną ilość      odpowiedzi)
Otwartość  
Życzliwość  
Wiara w   siły i możliwości samostanowienia rodziny  
Cierpliwość  
Wytrwałość  
Łatwość   nawiązywania kontaktu  
Spontaniczność  
Odwaga  
Samodzielność  
Spokój  
„Chłód” w   kontaktach z innymi  
Śmiałość  
Opanowanie  
Upór  
Inne

 

 

 

 1. Co skłoniło Pana/Panią do      zainteresowania się metodą KGR i dlaczego?

……………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

 

 1. Jakie dostrzega Pan/Pani pozytywne      skutki metody KGR?

…………………………………..………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

 

 1. Jakie dostrzega Pan/Pani negatywne      skutki KGR?

…………………………………..………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

 

 1. Czy praca tą metodą zmieniła      Pana/Pani postrzeganie i myślenie o rodzinie?

a)      tak

Jeśli tak proszę napisać czego dotyczą zmiany …………………………………………..…………………………………………………….…………………………………………………………..

b)      nie

 

 1. Czy uważa Pan/Pani, że metoda KGR      powinna zostać wpisana do ustawodawstwa polskiego jako szansa dana rodzinie      zanim działania podejmą instytucje publiczne takie jak: Ośrodki Pomocy      Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Policja, Sądy i inne?

a)      tak,

dlaczego? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b)      nie,

dlaczego?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Jak ocenia Pan/Pani dotychczasowe      rezultaty pracy metodą KGR? (1 oznacza najniższą ocenę, 5 najwyższą)

Stopnie ocen

1

2

3

4

5

         

 

 1. Metryczka:

Kobieta

Mężczyzna

   

 

Wiek: ……………

Wykształcenie:

a)      wyższe

b)      średnie

c)      zawodowe

d)     podstawowe

Wykonywany zawód: …………………………………………….

Ankieta Konferencja Grupy Rodzinnej z perspektywy profesjonalistów

Dodaj komentarz

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu i wypełnienia ankiety „Konferencja  Grupy Rodzinnej z perspektywy profesjonalistów”. Celem tego badania jest poznanie opinii Państwa, którzy pracujecie z rodzinami na temat metody KGR oraz możliwości jej wdrażania w rzeczywistości naszego kraju. Badania jest anonimowe. Prosimy o odpowiedź na każde pytanie. Pozostawienia pytania bez odpowiedzi znacznie obniża wartość całego badania.

Serdecznie dziękujemy za uwagę i szczere wypełnienie ankiety.

 1. Jak sądzisz, czy Konferencja Grupy Rdzennej (KGR) jest wartościową propozycją pracy z rodziną, która doświadcza sytuacji problemowej?
Tak Nie Nie mam   zdania
     

 

2. Czy spotkałeś się z KGR przed szkoleniem?

Tak Nie
   

 

3. Czy uważasz, że KGR przyjmie się jako metoda pracy z rodziną w Polsce?

Tak Nie Nie mam   zdania
     

 

4. W jakich przypadkach trudnych sytuacji w rodzinach najlepiej pasuje zastosowanie KGR w Polsce?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5. Czy w pracy jaką obecnie wykonujesz możliwe jest zastosowanie KGR?

Tak Nie Nie wiem
     

 

6. W jaki sposób według Ciebie, zastosowanie KGR może wpłynąć na rodzinę, jej funkcjonowanie, relacje, aktywizację etc.?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

7. W jaki sposób według Ciebie, zastosowanie KGR może wpłynąć na profesjonalistów pracujących w systemie pomocowym?

…………………………………….…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

8. W jaki sposób według Ciebie, zastosowanie KGR może wpłynąć na system pomocy dziecku i rodzinie?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

9. Jakie są silne strony metody KGR?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

10. Jakie są słabe strony metody KGR?

…………………………..……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

 

11. Jakie mogą być trudności we wdrażaniu KGR w Twoim środowisku?

…………………………..………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

 

12. Jakie mogą być trudności we wdrażaniu KGR w Polsce?

…………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

 

13. Jakie są, wg Ciebie, najsilniejsze argumenty przemawiające za wprowadzeniem KGR do systemu pomocy dziecku i rodzinie?

…………………………..………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

 

14. Jakie są, wg Ciebie, najsilniejsze argumenty dla rodzin za ich udziałem w KGR?

……………………………..…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

 

15. Co jest, wg Ciebie, główną ideą, najważniejszym przesłaniem jaki niesie w sobie KGR?

……………………………..………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

 

Metryczka:

a)      płeć:  …….K, ……..M

b)      wiek:  ………. lat

c)      wykształcenie: ………………………..

d)     staż pracy na stanowiskach związanych z pomocą dziecku i rodzinie:  ……. lat

Ile rodzin w roku 2006/2007 obejmowałeś działaniami pomocowymi?: ……… rodzin.

Zgłoszenie rodziny do koordynatora KGR

Dodaj komentarz

ZGŁOSZENIE RODZINY DO   KOORDYNATORA KGR

jest wypełniane na podstawie posiadanych informacji

Osoba zgłaszająca

imię i nazwisko

kontakt

data zgłoszenia

nr przypadku

miejsce pracy

dziecko/dzieci

imiona i nazwisko dziecka/dzieci

data urodzenia

 

 

 

 

 

 

gdzie obecnie przebywa   dziecko/dzieci

adresy

telefony

 

 

 

 

 

rodzina podstawowa

imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

adres, telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rodzina dalsza/osoby bliskie

imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

adres, telefon

 

 

 

 

 

 

 

specjaliści zaangażowani w pracę   z rodziną (w tym nauczyciele)

imię i nazwisko

zawód

adres, telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szczególne potrzeby rodziny

 

 

 

 

 

krótki opis sytuacji, w której   znajduje się rodzina

 

 

 

 

 

sytuacja prawna rodziny

 

 

 

 

czy rodzina jest objęta pomocą,   nadzorem? (kto? jak długo?)

 

 

 

 

od jakiego czasu pracujesz z tą   rodziną?

 

 

 

powód zorganizowania KGR   (problem główny)

 

inne ważne uwagi

 

 

 

 

 

Kwestionariusz ankiety dla uczestników KGR

Dodaj komentarz

Szanowni Państwo!

Jestem studentką Uniwersytetu Opolskiego w Opolu na kierunku pedagogika – praca socjalna i obecnie piszę pracę magisterską dotyczącą nowej metody pracy z rodziną – Konferencja Grupy Rodzinnej.

Proszę uprzejmie o aprobatę dla moich zamiarów i pomoc poprzez szczere i wyczerpujące odpowiedzi. Zasadniczo w pytaniach można udzielić jednej odpowiedzi, proszę ją podkreślić. Badania są anonimowe i będą wykorzystane dla celów naukowych.

Serdecznie dziękuję za poświęcony czas i uwagę.

 1. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o metodzie Konferencji Grupy Rodzinnej?

a)      Środki masowego przekazu (TV, Internet, radio, prasa)

b)      rodzina

c)      pracownika socjalnego

d)     inne, jakie? ………………………………………………………………………….

 

 1. Jakie emocje towarzyszą Panu/Pani po odbytej konferencji?      (proszę zaznaczyć na skali)

 

Przykład:

smutek

radość

obojętność

smutek

radość

obojętność

obawa

obojętność

spokój

 

brak wiary w możliwości członków rodziny

obojętność

wiara w możliwości członków rodziny

pesymizm

obojętność

optymizm

 1. Na co liczył/a Pan/Pani biorąc udział w konferencji?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Czy uważa Pan/Pani, że Konferencja Grupy Rodzinnej była potrzebna      Waszej rodzinie?

a)      tak

b)      nie

 

 1. Jakimi cechami charakteru powinien cieszyć się koordynator? (proszę      zaznaczyć znakiem X dowolną ilość odpowiedzi).
Otwartość    
Życzliwość    
Wiara w siły i możliwości   samostanowienia rodziny    
Cierpliwość    
Wytrwałość    
Łatwość nawiązywania kontaktu    
Spontaniczność    
Odwaga    
Samodzielność    
Spokój    
„Chłód” w kontaktach z innymi    
Śmiałość    
Opanowanie    
Upór    
Inne

 

 

 

 1. Co skłoniło Pana/Panią do uczestnictwa w Konferencji Grupy      Rodzinnej? (proszę zaznaczyć znakiem X dowolną ilość odpowiedzi)
Znacząca pozycja w rodzinie    
Chęć pomocy rodzinie    
Wiara w siły i możliwości   samostanowienia rodziny    
Złe funkcjonowanie rodziny    
Zainteresowanie sytuacją   rodziny    
Spokój    
Odpowiedzialność za losy   rodziny (moralna, materialna)    
Zażyłość emocjonalna    
Inne

 

 

 

 1. Czy dostrzega Pan/Pani pozytywne skutki konferencji?

a)      tak,

jakie? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b)      nie

 

 1. Czy dostrzega Pan/Pani negatywne skutki konferencji?

a)      tak,

jakie? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b)      nie

 

 1. Czy ta metoda zmieniła Pana/Pani postrzeganie i myślenie o      rodzinie?

a)      tak

jeśli tak, proszę napisać czego dotyczą zmiany: …………………………………………..………………………………………………………………………………..………………………………

b)      nie

 

 1. Czy uważa Pan/Pani, że metoda KGR powinna zostać wpisana do      ustawodawstwa polskiego jako szansa dana rodzinie zanim działania podejmą      instytucje publiczne takie jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe      Centra Pomocy Rodzinie, Policja, Sądy i inne?

a)      tak,

dlaczego? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b)      nie,

dlaczego?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Jak ocenia Pan/Pani przebieg KGR? (1 oznacza najniższą ocenę,      5 najwyższą)

Stopnie ocen

1

2

3

4

5

         

 

 1. Co było główną przyczyną lub przyczynami, które spowodowały      Pana/Pani trudną sytuację w rodzinie, którą chciał/a Pan/Pani rozwiązać      poprzez KGR? (proszę wybrać dowolną ilość odpowiedzi)

a)      losowe trudności ze zdrowiem (inwalidztwo, kalectwo)

b)      inne problemy związane ze stanem zdrowia psychicznego

jakie……………………………………………………………………………

c)      rozpad małżeństwa – rozwód

d)     śmierć współmałżonka

e)      bezrobocie – brak pracy

f)       alkoholizm

g)      narkomania

h)      pobyt w więzieniu

i)        eksmisja

j)        ucieczka przed przemocą w rodzinie

k)      nieumiejętność gospodarowania budżetem rodzinnym

l)        nieporadność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

m)    brak zaangażowania w życie rodzinne

n)      inne………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Jak czuje się Pan/Pani w rodzinie? (proszę zaznaczyć na skali)

Przykład:

samotny

kochany

zbędny

potrzebny

samotny

kochany

niepewny siebie

pewny siebie

bojaźliwy

odważny

brak poczucia bezpieczeństwa

bezpiecznie

 

nieakceptowany

akceptowany

 1. Jakie motywy kierują Pana/Pani działaniem w obecnej sytuacji? (proszę      wybrać dowolną ilość odpowiedzi)
 • o)      przezwyciężenie trudnej sytuacji

p)      rozpoczęcie nowego życia

q)      zerwanie z przeszłością

r)       walka o przetrwanie

s)       złagodzenie konfliktów w rodzinie

t)       inne…………………………………………………………………….……………..…………………………………………………………………………..

 

 1. Metryczka:

Kobieta

Mężczyzna

   

 

Wiek: ……………

Wykształcenie:

a)      wyższe

b)      średnie

c)      zawodowe

d)     podstawowe

Wykonywany zawód: ……………………………………………………………….

Świat pracy i świat zawodów w oczach dzieci w wieku przedszkolnym

Dodaj komentarz

Kwestionariusz wywiadu

Niniejszy kwestionariusz wywiadu zawiera trzy strony, znajduje się w nim osiemnaście pytań, które skierowane zostaną do dzieci w wieku przedszkolnym. Celem moich badań jest poznanie wiedzy dzieci o świecie pracy i świecie zawodów, która odgrywa kluczową rolę w preorientacji zawodowej. Zawarte w kwestionariuszu pytania posłużą mi do metodologicznej części pracy magisterskiej. Poddając analizie wynik badań, odnajdę odpowiedź na postawione pytania w problemach badawczych. Proszę o udzielanie szczerych odpowiedzi. Wypowiedzi dzieci umieszczę na stronach kwestionariusza.

Dziękuję za udział w badaniach.

Pytania:

 

 1. Jak sądzisz, po co ludzie pracują?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Jakie znasz rodzaje zawodów, spróbuj      wymienić przynajmniej kilka?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Skąd zdobywasz wiedzę o pracy i      zawodach?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Które zawody są według ciebie      najciekawsze?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Kim chcesz zostać jak dorośniesz i      dlaczego?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Co trzeba zrobić, by wykonywać zawód,      który wybrałaś/wybrałeś?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Czy z wybranym przez ciebie zawodem      wiążą się jakieś marzenia?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Chciałbyś/chciałabyś, żeby twoje      marzenie o zawodzie w przyszłości spełniło się i dlaczego?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Czy wiesz, jaki zawód wykonuje twój      tata i mama?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Co robi twój tata i mama w pracy?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Czy rodzice opowiadają ci o pracy,      którą wykonują?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Czy pomagasz rodzicom w domowych      obowiązkach?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Jakie prace domowe lubisz wykonywać      najbardziej?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Jakie zabawy lubisz wykonywać      najbardziej?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IMIĘ………………………..

WIEK……………………….

Dziękuję

Older Entries

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.