Szanowni państwo!

Celem badań prowadzonych za pomocą niniejszej ankiety jest poznanie opinii i oczekiwań nauczycieli w obliczu dokonującej się w Polsce reformy edukacji.

Proszę o ustosunkowanie się do podanych niżej twierdzeń dotyczących zmian w systemie oświaty wpisując przy każdym z nich jedną z ocen:

+2 – zdecydowanie zgadzam się

+1 – raczej się zgadzam

0 – nie wiem, nie mam zdania

-1 – raczej się nie zgadzam

-2 – zdecydowanie nie zgadzam się.

l.p. Twierdzenie Ocena
1 Reformę   oświaty należało zacząć od kształcenia nauczycieli  
2 Struktura systemu oświaty jest   spójna  
3 Reforma programowa jest najlepsza   z dotychczasowych  
4 Wprowadzenie nowych programów   powoduje mniejszy nacisk na wiedzę encyklopedyczną  
5 Obecnie zwiększa się w szkole   rola wychowania i praktycznego przygotowania do życia  
6 Nowe zasady oceniania są zrozumiałe  
7 Reforma zapewnia lepsze warunki   do nauki – pracowanie komputerowe, laboratoria, sale gimnastyczne  
8 Obecna reforma oświaty zapobiega   obserwowanemu dzisiaj kryzysowi wszelkich wartości i autorytetów  
9 Reforma ustroju szkolnego   kompensuje zróżnicowania środowiskowe dzieci i młodzieży  
10 Obecna reforma lepiej   przygotowuje ucznia do życia w stale zmieniającym się świcie  
11 Obecna reforma dostatecznie   przygotowuje ucznia do pracy w społeczeństwie demokratycznym  
12 Zreformowana szkoła zapewnia właściwy   rozwój psychofizyczny ucznia  
13 Zreformowana szkoła właściwie   przygotowuje ucznia do życia w rodzinie  
14 Stosowane aktualnie metody   nauczania są dla uczniów interesujące  
15 Po wprowadzeniu reformy zmienia   się negatywne nastawienie dzieci i młodzieży do szkoły  
16 Przekazanie publicznych szkół   podstawowych i gimnazjów samorządom gminnym, a liceów i szkół zawodowych –   powiatowym jest słuszne  
17 Władze lokalne zapewniają   wszystkim szkołą dobrą kondycję materialno bytową.  
18 Obecny system oceniania eliminuje   negatywne skutki tradycyjnego oceniania  
19 Demokratyzacja oświaty sprzyja   kształtowaniu u młodzieży otwartych postaw życiowych ( nacechowanych   wzajemnym zaufaniem, uczciwością i równością)  
20 Demokratyzacja oświaty sprzyja   podnoszeniu poczucia własnej wartości ucznia.  
21 Autorskie programy nauczania są   efektywniejsze niż inne  
22 Nauczyciele wykorzystują   nowatorskie metody nauczania  
23 Indywidualny tok nauczania dla   uczniów najzdolniejszych jest najlepszym rozwiązaniem  
24 Samorząd szkolny bierze czynny   udział w ustalaniu planu pracy szkoły  
25 Decentralizacja oświaty powoduje   lepsze funkcjonowanie szkoły  
26 Decentralizacja oświaty sprzyja   wszechstronnemu rozwojowi szkolnictwa  
27 Obecnie wzrosła rola samorządu   lokalnego i rodziców w szkolnictwie  
28 Demokratyzacja oświaty jest   pozorna  
29 Obecnie zakres autonomii szkoły   jest zbyt wąski  
30 Centralną postacią w szkole jest
obecnie uczeń i jego potrzeby
 
31 Szkoła zapewnia poszanowanie praw   dziecka i ucznia  
32 Obecnie szkoły dopasowują tempo   pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia  
33 Podstawową obecnie ideą jest   podmiotowość ucznia  
34 Obecnie każdy nauczyciel   przyczynia się do indywidualnego rozwoju ucznia  
35 Uczeń współdecyduje dzisiaj o   treściach edukacji  
36 Uczeń współdecyduje obecnie o   wyborze metod nauczania  
37 Nauczyciel jest przyjacielem   ucznia  
38 Nauczyciel obecnie częściej   nagradza niż karze ucznia  
39 Nauczyciel nie akceptują stylu   ubierania się dzieci i młodzieży  
40 Nauczyciele dążą dzisiaj do   nawiązania bliskich kontaktów partnerskich z uczniem  
41 Nauczyciele starają określać   zainteresowania ucznia i stwarzają warunki by je realizować  
42 Obecna reforma budzi raczej   nadziej niż obawy  
43 Obecna reforma budzi raczej obawy   niż nadzieje  
44 Dzięki reformie więcej młodzieży   zdobędzie średnie wykształcenie  
45 Reforma oświaty spowoduje, iż   polska młodzież będzie konkurować ze swoimi rówieśnikami na Zachodzie  
46 Więcej młodych ludzi będzie mogło   zdobyć wyższe wykształcenie  
47 Zostaną wyrównane możliwości   kształcenia się dzieci i młodzieży ze wsi i z miasta  
48 Dzię0ki reformie wyrównane   zostaną szanse kształcenia się dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i   zamożnych  
49 Reforma szkolnictwa spowoduje   mniejsze bezrobocie młodych ludzi  
50 Na skutek przekazania szkół   samorządom sytuacja szkoły jest niepewna zależy od tego, kto sprawuje władze   w gminie lub w powiecie  
51 Dzięki przekazaniu szkół   samorządom, szkoły uzyskują większe wsparcie swojego środowiska społecznego  
52 Dzięki opiece władz lokalnych   szkoły mają większe szanse na poprawę swojej sytuacji finansowej  
53 Egzaminy zewnętrzne wpłyną na   lepszą jakość edukacji  
54 Egzaminy zewnętrzne spowodują   bardzie obiektywną ocenę uczniów  
55 Egzaminy zewnętrzne to wotum   nieufności wobec nauczycieli  
56 Uzależnienie awansu zawodowego   nauczyciela od wyniku egzaminu składanego przed specjalną komisją prowadzi do   lepszego doboru kadry nauczycielskiej  
57 Ustawicznie poprawia się status   społeczny nauczycieli  
58 Dyrektorzy szkół dbają dziś o   dokształcenie nauczycieli  
59 Polityka płacowa wobec   nauczycieli powoduje ich odchodzenie ze szkolnictwa  
60 Propozycja 3- letnich liceów   profilowanych spełnia oczekiwania społeczne  
61 Ograniczenie liczby zasadniczych   szkół zawodowych jest słuszne  
62 Obecnie edukacja przedszkolna to   zaniedbany obszar polityki społecznej  

 

Metryczka:

Proszę podkreślić właściwą odpowiedź.

  1. 1.     Płęć:

Kobieta                   Mężczyzna

  1. 2.     Staż pracy w oświacie

a) 1-5 lat                 b) 6-10 lat          c) 11-15 lat      d) powyżej 16 lat

  1. 3.     Kwalifikacje zawodowe

Studia magisterskie

Wyższe zawodowe

Kolegium nauczycielskie

Średnie

  1. 4.     Miejsce pracy

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

Liceum ogólnokształcące

Technikum

 

Dziękuję za udział w badaniach

Reklamy